My Account

Books Order Form

Please text our hotline to deposit $20

Please check the website before filling out the form. We might already have the book(s) in the US and ready to ship out. We will try our best to ship out every 2-3 months, depends on the warehouse's schedule.

Vui lòng kiểm tra web trước khi điền form. Có thể Sách Việt đã có sách tại Mỹ và sẵn sàng giao hàng. Sách Việt sẽ cố gắng giao hàng sau mỗi 2-3 tháng, tùy thuộc vào lịch trình của kho.

Make sure you receive the confirmation email from GOOGLE after filling the form. Call/text 281-773-5954 any time to make sure your order is filled right. Once the book(s) arrived, we will contact you with the pricing. You are not obligated to buy the book(s) at all. Please just let us know if you still need the book(s) or not when we text you – that would save us time to help more people find the right books.

If you can, please fill out the form in Vietnamese with accents. We really appreciate your business.

Bạn sẽ nhận được email xác nhận từ GOOGLE sau khi điền form. Bạn có thể gọi/nhắn tin 281-773-5954 bất kỳ lúc nào để đảm bảo đơn hàng của bạn được xử lý đúng cách. Khi cuốn sách đến Mỹ, Sách Việt sẽ liên hệ với bạn để thông báo giá cả. Bạn không bắt buộc phải mua sách. Vui lòng cho Sách Việt biết liệu bạn có cần cuốn sách hay không khi team mình nhắn tin cho bạn – điều này sẽ giúp tiết kiệm thời gian để bên mình có thể hỗ trợ nhiều bạn tìm đúng sách hơn.

Nếu có thể, vui lòng điền form bằng tiếng Việt có dấu. Sách Việt rất cảm kích sự ủng hộ của quý khách.

Nhận tìm sách quý hiếm 👇 Điền form

Chú ý: Vì lý do nhân sự, Sách Việt ngưng nhận tìm sách đến Feb 14, 2024. Các đơn hàng fill form từ thời điểm này đến Feb 13, 2024 sẽ được xử lý sau ngày Feb 14, 2024. Mong quý bạn đọc thông cảm.

Attention: Due to staffing reasons, Sách Việt will stop accepting book searches until Feb 14, 2024. Any orders placed via this form from now until Feb 13, 2024 will be processed after Feb 14, 2024. We hope for your understanding and patience.

Main Menu